Euronics gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door te lezen. Deze
gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze internetsite (de “Website”).
Door het bezoeken en gebruiken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.
De Euronics ondernemer van deze site behoudt zich het recht voor om veranderingen aan de Website en aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder eerdere berichtgeving. U dient deze Gebruiksvoorwaarden elke keer in te zien als u onze site bezoekt. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle wijzigingen en herzieningen. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.

2. Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie, inhoud en vormgeving van de Website, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inhoud”) berusten uitsluitend bij de Euronics ondernemer van deze site, danwel haar (toe)leveranciers/licentiegevers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van de Inhoud te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming van Euronics mag niets van de Inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.
De namen “Euronics” alsmede vervoegingen van deze naam en beeldmerken zijn gedeponeerde handelsmerken
van United Retail B.V.
Het is niet toegestaan de op de Website aangebrachte merk- of onderscheidingstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om de betreffende Inhoud of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan
te wijzigen.
Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de Inhoud van de Website, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Euronics opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronics, ten strengste verboden.

3. Gebruik van de website

U gaat ermee akkoord de Website op een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en met de wettelijke regels hieromtrent.
U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik maken van de (Inhoud van de) Website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksvoorwaarden;
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie verspreiden;
  • informatie verspreiden die de goede naam van de Website, Euronics of enige derde aantast;
  • handelen in strijd met de rechten van Euronics en/of enige derde;
  • virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de Website verhinderen en/of beperken en/of Euronics en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de Website onredelijk belasten;
  • informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de Website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronics of de betreffende derde;
  • ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Website stuurt of op andere wijze aan de Euronics ondernemer van deze site ter beschikking stelt eigendom van de Euronics van deze site worden en blijven. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw eventuele wachtwoord.

4. Prijzen en producten

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdragen. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Acties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Op=Op.

5. Informatie op de website

De Euronics ondernemers van deze site streeft ernaar de informatie op de Website zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. De Euronics ondernemer van deze site is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste informatie op de website. Onder derden worden verstaan leveranciers, consumenten en/of andere Euronics ondernemers. De Euronics ondernemer van deze site zal de informatie op de Website omtrent producten en artikelen van tijd tot tijd actualiseren.
De Euronics ondernemer van deze site geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen die worden getoond op deze Website. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per e-mail contact opnemen met de Euronics ondernemer van
deze site. Die zal u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.
Aan de op deze Website gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikel en worden ontleend.
De Euronics ondernemer van deze site behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

6. Aansprakelijkheid

De Euronics ondernemer van deze site is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook en hoe ook genaamd (i) verband houdende of voort vloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) die is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) de Website, of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
De Euronics ondernemer van deze site is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen, noch voor schade ten gevolge van problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg, zoals fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de Euronics ondernemer van deze site aan bezoekers van de Website of omgekeerd.
De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Euronics ondernemer van deze site of haar leidinggevend personeel.
U vrijwaart de Euronics ondernemer van deze site en de Euronics voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de Website. Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan de Euronics ondernemer van deze site en de Euronics, behoudt de Euronics ondernemer
van deze site en de Euronics zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden en de wet. Bovendien heeft de Euronics ondernemer van deze site te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.

7. Toepasselijke recht, bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden alsmede op het bezoek aan en gebruik van de Website. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met het bezoeken en gebruik en van de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Privacyverklaring

Als u via de Website uw gegevens invoert, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen aan de Euronics ondernemer van deze site en Euronics dan zal de Euronics ondernemer van deze site en Euronics daarmee zorgvuldig omgaan. De Euronics ondernemer van deze site en Euronics nemen uw privacy zeer serieus en nemen derhalve een aantal maatregelen om de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website te waarborgen.

Om uw privacy te waarborgen

De Euronics ondernemer van deze site verklaart dat het alle klantengegevens vertrouwelijk behandelt en alleen
gebruikt om u nog beter te kunnen helpen. Indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, zal de Euronics ondernemer van deze site u van tijd tot tijd per e-mail op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere diensten zodra deze beschikbaar komen. Indien u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten via het e-mail contactadres dat op de site van de Euronics ondernemer van deze site vermeld staat.
De Euronics ondernemer van deze site waarborgt uw privacy doordat de gegevens die u invoert op de Website worden opgeslagen op goed beveiligde én met passwords beschermde servers. De Euronics ondernemer van deze site streeft ernaar om al uw informatie te allen tijde accuraat te houden. Na aanmelding en inloggen op de Website kunt u uw gegevens zelf inzien en zonodig aanpassen via de knop “Gegevens wijzigen” die dan op de homepage verschijnt.
We analyseren geregeld hoe bezoekers van de Website deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de site gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in
rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele en persoonlijke informatie in te herkennen zijn.

Contact

Foto Hameeteman
Weststraat 35
3253 AR Ouddorp
0187-681612

Foto Hameeteman